سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سروش کارگرخرمی – گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه ارومیه
رشید جامعی –
سیاوش حسینی سرقین –
الفت خاکپور –

چکیده:

کاهش لایه ی اوزون و افزایش اشعه ماورای بنفش رسیده به سطح زمین و اثرات آن روی گیاهان توسط بسیاری از محققین مورد بررسی قرارگرفته است دراین مطالعه اثرات سه طیف اشعه ماورای بنفش روی فعالیت انزیم های کاتالاز CAT و گایاکول پراکسیداز GUPX در گیاهک بامیه مطالعه شده است اشعه UV-B,UV-C بهطور معنی داری روی فعالیت کاتالاز تاثیر گذاشتند همچنیندر گیاهک بامیه فعالیت GUPX بطور معنی داری تحت اثر اشعه UV-C,UV-B افزایش یافت این تحقیق مشخص کرد که اشعه UV-B,UV-C سیستم دفاعی ضد اکسایشی را در گیاهک بامیه فعال می کند نتایج مشخص کرد که اشعه UV-A اغلب برای گیاهان بی ضرر ا ست.