سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدعلی نورحسینی نیاکی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت

چکیده:

مطالعات و تحقیقات وسیعیدر کشورهای پیشرفته نشان میدهند که پرورش ماهیدر مزارع برنج علاوه بر منافع اقتصادی – اجتماعی اثرات زیستی و اکولوژیکی بیشماری به همراه دارد تحقیق حاضر با هدف بررسی اثرات و مزایای زیستی و اکولوژیکی پرورش ماهی در مزارع برنج صورت گرفت بررسی ها نشن داد مهمترین منافع و اثرات زیستی و اکولوژیکی پرورش ماهی در مزارع برنج عبارتند از: کنترل علفهای هرز، کنترل موثر آفات ، حفاظت و افزایش حاصلخیزی خاک حفاظت و اصلاح وضعیت زیست محیطی کاهش آلودگی های زیستی پایداری محیط زیست و منافع بهداشت اجتماعی و همچنین اثرات پرورش ماهی برروی گیاه برنج از جمله اثر برروی محتوای ازت، فسفر ، پتاسیم ،محتوای کلروفیل توسعه سطح برگها ، فعالیت شبکه ریشه ها و تجمع مواد خشک در گیاه برنج می باشد.برطبق نتایج تحقیق حاضر پیشنهاد می شود کهجهت پایداری اکولوژیکی و زیستی بایست به ترویج هرچه بیشتر چنین تکنولوژی های موثر و مفید پرداخت