سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

پروانه دهداری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
وحید شریف زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهی
شادی کیایی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

چکیده:

اکسین ها و سیتوکینین ها از تنظیم کننده های رشد گیاهی هستند این دو هورمون درفرایندهای فیزیولوژیک گوناگون رشد و نمونظیر فعالسازی و تقسیم سلولی تروپیسم ریخت زایی و … دخالت دارند اکسین و سیتوکینین با دیگرهورمونها و پیام رسانها متفاوت می باشند سویا از مهمترین منابع تامین کنده پروتئین ها هو روغن نباتی جهان بوده و ازنظر مصرف غذایی برای انسان و دام و کاربردهای پزشکی ازاهمیت اقتصادی بالایی برخوردار است و مطالعات نسبتا زیادی درشرایط این ویتروبرروی این گیاه صورت گرفته است به همین منظور تعیین اثرات هورمونهایگیاهی اکسین NAA و سیتوکینین BA برمحتوی قند و پروتئین سیتوپلاسمی و رنگریزه های فتوسنتزی کلروفیل a کلروفیل b کارتنوئید به مرحله اجرا درآمد سه غلظت متفاوت ازهورمون اکسین NAA) ( 5.0 5.0 5. میلی گرم درلیتر و سه غلظت متفاوت از هورمون سیتوکینین BA) ( 5.0 5.0 5 میلی گرم درلیتر و سه غلظت متفاوت از ترکیب مساوی این دو هورمون ۵٫۰ ۵٫۰ ۵ میلی گرم درلیتر مورد استفاده قرارگرفت