سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی علوم محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه ستایشی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست
حسین وارسته مرادی – استادیار گروه محیط زیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
عبدالرسول سلمان ماهینی – دانشیارگروه محیط زیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

با وجود تکه تکه شدگی شدیددرجنگلهای شمال ایران تحقیقی در زمینه شاخصهای تنوع و تراکم پرندگان در جنگلها قطعه قطعه شده صورت نگرفته است این مطالعه اثرات اندازه لکه برتراکم وشاخصهای تنوع جامعه پرندگان را بررس ینمود پرندگان به فاصله ۲۵ متری از هریک از ۶۳ نقطه نمونه برداری و درچهار اندازه متفاوت یعنی لکه های کوچکتر از ۱ هکتار ۱ تا ۱۰ هکتار ۱۰ تا ۲۵ هکتار و بزرگتر از ۳۰۰ هکتار ثبت شدند اندازه لکه جنگلی تاثیر قابل توجهی برشاخصهای تنوع و تراکم پرندگان داشت نتایج نشان داد که مگس گیر خال دار و چرخ ریسک دم دراز بیشترین تراکم را در لکه هایی با وسعت بیش از ۳۰۰ هکتار داشتند بیشترین تراکم بلبل و توکای سیاه در لکه هایی با وسعت کمتر از ۱ هکتار مشاهده شد درلکه هایی به وسعت ۱۰ تا ۲۵ هکتار الیکایی و سهره جنگلی بیشترین تراکم را نشان داد درحالیکه بیشترین تراکم چرخ ریسک بزرگ در لکه های ۱ تا ۱۰ هکتاری مشاهده شد تمام نمایه های تنوع زیستی شامل نمایه های گوناگونی سیمپسون و شانون نمایه های یکنواختی Nee, camargo و تعداد فراوانی ترین گونه ها N2 بیشترین مقادیر را در لکه های ۱۰ تا ۲۵ هکتاری داشت نتایج این تحقیق اهمیت لکه های جنگلی در حفاظت پرندگان و نیز حفاظت از بوم سازگان جنگلی را نشان میدهد.