سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عبدالرحیم نظری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
عباسعلی نوری نیا – استادیار و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
محمدرضا داداشی –
الهام فغانی –

چکیده:

به منظور بررسی اثرات عمق کاشت و اندازه بذر بر روند رشد و عملکرد سه ژنوتیپ جو در اراضی شور، طی سال زراعی ۸۹-۱۳۸۸ این ازمایش درایستگاه تحقیقات شوری آیینه استان گلستان واقع در مزرعه نمونه ارتش اجرا شد. آزمایش به صورت اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی (RCBD) در سه تکرار انجام گرفت. فاکتور اصلی شامل سه ژنوتیپ a1=FIBERGA/STE و a2=SAHRA و a3=M9878/CRDO و فاکتورهای فرعی اندازه مختلف بذر در سه سطح ریز (b1)، متوسط (b2)، درشت (b3) و عمق کاشت شامل دو سطح c1=3-5 و c2=7-9 سانتیمتر بود. نتایج به دست آمده نشان داد ککه بین تیمارها و اثر متقابل آنها از نظر عملکرد دانه، تعداد ساقه های باردهنده، وزن سنبله ، تعداد دانه در سنبله ، شاخص برداشت سنبله اختلاف معنی داری در سطح احتمال ۵ و ۱ درصد وجود داشت. همچنین نتایج مقایسات میانگین ها نشان داد که رقم صحرا با عملکرد ۲۹۴/۳۵ گرم در متر مربع بیشترین عملکرد را داشت. اندازه بذر به طور معین داری روی عملکرد و اجزای عملکرد موثر بود. به طور کلی اندازه بذر با کاهش میزان اثرات شوری و قلیایت بر روی گیاهان اثر داشته همچنین باعث افزایش کلیه صفات و در نهایت افزایش محصول گردیده است.