سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عبدالرحیم نظری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
عباسعلی نوری نیا – استادیار و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
محمدرضا داداشی –
الهام فغانی –

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی اثرات اندازه بذر و عمق کاشت بر صفات فوفیوزیولوژیکی سه ژنوتیپ جو تحت تنش شوری خاک، در سال زراعی ۸۹-۱۳۸۸ در ایستگاه تحقیقاتی آیینه مزرعه نمونه ارتش واقع در شمال گرگان انجام شد. آزمایش در خاکی با بافت رسی لومی با PH=7/8 و هدایت الکتریکی ۱۱/۱ دسی زیمنس بر متر با سه عامل ژنوتیپ، اندازه بذر و عمق کاشت به صورت اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. ژنوتیپ در کرت های اصلی و دو فاکتور اندازه بذر (در سه اندازه درشت، متوسط و ریز) و عمق کاشت در دو سطح (C1=3-5 و C2=7-9) سانتی متر به صورت فاکتوریل در کرت های فرعی بودند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بر هم کنش ژنوتیپ و اندازه بذر بر میزان پرولین موجود در برگ های جو معنی دار بود( در سطح ۱%). نتایج مقایسه میانگین ها نشان داد کخ ژنوتیپ a2 (صحرا) در بین کلیه ژنوتیپ ها بیشترین میزان پرولین را داشت. همچنین بیشترین میزان پرولین در ژنوتیپ a2(صحرا) با عمق ۳ تا ۵ سانتی متر مشاهده شد. گیاهانی که از بذرهای اندازه ی ریز رویش یافته اند در عمق ۳ تا ۵ سانتیمتر بیشترین مقادیر کربوهیدرات را در برگهای خود داشتند. برگهای ژنوتیپ a3 در عمق ۳ تا ۵ سانتی متر بیشترین میزان کلروفیل را داشتند.