سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سیدحسین حسینی فر – عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین
علیرضا میرواقفی – پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، گروه شیلات و محیط زیست
باقر مجازی امیری – پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، گروه شیلات و محیط زیست
کاظم درویش بسطامی – مرکز ملی اقیانوس شناسی

چکیده:

در این مطالعه اثرات افزودن سطوح مختلف پربیوتیک الیگوفروکتوز به جیره بر باکتری های پروبیوتیکی بومی روده بررسی شد. بچه ماهی ، با میانگین وزنی ۲۰ گرم به طور تصادفی در واحد های آزمایش رهاسازی شده و پس طی دوره آداپتاسیون با جیره های حاوی سطوح ۱ ۲ و ۳ درصد پربیوتیک مذکور تغذیه شدند. تغذیه بچه ماهی ها با جیره های آزمایشی به مدت ۷ هفته صورت پذیرفت. در پایان دوره بررسی تعداد کل باکتری های و همچنین تعداد باکتری های پربیوتیکی (جنس لاکتوباسیلوس) بومی روده به ترتیب از طریق کشت بر روی محیط های کشت MRS آگار و پلیت کانت آگار (PCA) انجام شد. نتایج بدست آمده نشان داد که لاکتوباسیلوس های پربیوتیکی در تمیار الیگوفروکتوز بیشترین افزایش را داشتند. با این حال تعداد لاکتوباسیلوس ها در تیمار ۳% کاهش معنی داری نسبت به تیمار شاهد داشت. کاهش تعداد لاکتوباسیلوس ها احتمالا در نتیجه عدم توانایی لاکتوباسیلوس ها در تخمیر مقادیر بالایی الیگوفروکتوز در جیره و تجمع آن در روده می باشد. با توجه به نتایج بدست آمده سطح بهینه افزودن پربیوتیک الیگوفوکتوز به جیره بچه فیل ماهی جهت افزایش تعداد لاکتوباسیلوس های پروبیوتیکی سطح ۲ % می باشد.