مقاله اثرات القای تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلیکول (PEG) بر جوانه زنی، طول محور زیر لپه و طول ریشه دو رقم کلزا (.Brassica napus L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۶ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۹۱ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: اثرات القای تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلیکول (PEG) بر جوانه زنی، طول محور زیر لپه و طول ریشه دو رقم کلزا (.Brassica napus L)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پلی اتیلن گلیکول
مقاله کلزا
مقاله جوانه زنی
مقاله تنش خشکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرهنگیان کاشانی ساسان
جناب آقای / سرکار خانم: نبی زاده سیمین
جناب آقای / سرکار خانم: مجد احمد
جناب آقای / سرکار خانم: عرشی یوسف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلیکول بر جوانه زنی و چگونگی رشد و نمو دانه رست های برخی ارقام کلزا، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در مرکز کشت دانه های روغنی در سال ۱۳۸۴ انجام شد و بذرهای رقم P.F (بهاره) و SLM (پاییزه) که با حمایت موسسه تحقیقات و اصلاح بذر و نهال کرج تامین شده بود، در ژرمیناتورکشت شدند. آبیاری نمونه های شاهد هر دو روز یک بار با افزودن ۳ میلی لیتر آب معمولی به هر پتری و برای نمونه های تحت تیمار به همان مقدار ولی با غلظت های ۰٫۱، ۰٫۱۴، ۰٫۱۹ و  gr/ml 0.23پلی اتیلن گلیکول به ترتیب با معادل فشارهای ۲، ۴، ۸ و ۱۲ بار انجام شد. نمونه ها تا ۳ روز بعد از جوانه زنی در تاریکی و بعد از آن در برابر نور با دوره های ۱۲ ساعته (تاریکی – روشنایی) و شدت نور حدود ۴۰۰۰ لوکس قرار گرفتند.
تفاوت معنی داری از لحاظ درصد جوانه زنی بین سطوح مختلف تیماری و اثر متقابل رقم´تیمار (p<0.05) به دست آمد. هم چنین ارقام کلزا، سطوح مختلف تیماری و اثر متقابل آن ها از نظر طول محور زیر لپه و طول ریشه نیز اختلاف معنی داری را نشان دادند. نتیجه این که صفات مورد مطالعه در دو رقم با افزایش غلظت PEG کاهش یافت، اما رقم پاییزه در غلظت های بالای تیماری مقاومت بیش تری را نشان داد.