مقاله اثرات اقتصاد کلان تکانه قیمت انرژی: در قالب یک الگوی DSGE که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مطالعات‌ اقتصاد انرژی‌ از صفحه ۲۱ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: اثرات اقتصاد کلان تکانه قیمت انرژی: در قالب یک الگوی DSGE
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تکانه قیمت انرژی
مقاله الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی
مقاله متغیرهای اقتصاد کلان
مقاله ضریب خنثی سازی درآمد انرژی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابونوری اسمعیل
جناب آقای / سرکار خانم: شاه مرادی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: تقی نژادعمران وحید
جناب آقای / سرکار خانم: رجایی محمدهادی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این مقاله استفاده از یک الگوی DSGE (تعادل عمومی پویای تصادفی) به منظور ارزیابی اثرات تکانه ناشی از یک درصد انحراف در حالت یکنواخت قیمت انرژی بر روند رشد بلندمدت متغیرهای کلان اقتصادی در ایران می باشد. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان دهنده انحراف متغیرهای تولید، عرضه نیروی کار و تورم از روند رشد بلندمدت خود می باشد، اما قابل توجه ترین اثر مربوط به انحراف -%۱۱ سرمایه گذاری از مسیر رشد بلندمدت خود می باشد. از دیگر نتایج تحقیق می توان به این اشاره کرد که هرچه سهم انرژی در تابع تولید کم تر بوده و سهم نیروی کار در تابع تولید بیش تر باشد، دوره بازگشت سرمایه گذاری به حالت یکنواخت خود سریع تر بوده و درصد انحراف تولید ناخالص داخلی از حالت یکنواخت خود کم تر می باشد. هم چنین هرچه ضریب خنثی سازی درآمد انرژی در قید بودجه بیش تر شود، درصد انحراف مخارج دولتی و تولید ناخالص داخلی از حالت یکنواخت هر یک در نتیجه تکانه قیمت انرژی کم تر می شود.