سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

حشمت اله سعدی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا
جیران چام چام – دانشجوی ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

توسعه کسب و کارهای کوچک SE,s درجامعه روستایی علاوه بر کنترل بیکاری و ایجاد اشتغال می تواند به افزایش اعتماد به نفس خوداتکایی و نهایتا توانمندشدن جامعه روستایی منجر شود در مطالعه حاضر که بصورت پیمایشی انجام شده است اثرات SE,s بروضعیت اقتصادی و اجتماعی زنان روستایی استان لرستان بررسی و تحلیل شده است مطالعه حاضر به شیوه پیمایشی survey reasearch انجام شده و از نظر هدف در زمره تحقیقاتکاربردی است جامعه آماری تحقیق مجموع زنان روستایی است که در این استان در زمینه SE,s ( فعالیت داشته و فهرست اسامی آنها در اختیار سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان قرار داشته است. جامعه آماری تحقیق ۶۳ نفر بصورت تمام شماری مورد بررسی قرارگرفته اند.گردآوری داده ها با استفاده از روش مصاحبه ساختارمند پرسشنامه و مشاهده در طول سه ماه در سال ۸۸ صورت پذیرفته است پرسشنامه تحقیق براساس پیش نگاشته ها تدوین و دقت شاخصها و گویه های آن یا روایی صوری Face Validity توسط متخصصان فن و کارشناسان جهاد کشاورزی استان لرستان مورد تایید قرارگرفته است برای بررسی پایایی ابزار تحقیق Reliability پرسشنامه در اختیار تعدادی از زنان روستایی درگیر در SE,S قرارگرفت و نتایج آن بررسی و الفای کرونباخ آن محاسبه گردید.