سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

وحید اسماعیل پور – دانشجوی کارشناس ارشد علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
کاظم کریمی – عضو هییت علمی گروه علوم دامی- دانشکده کشاورزی- دانشگاه آزاد اسلامی واح
وحید رضایی پور – عضو هییت علمی گروه علوم دامی- دانشکده کشاورزی- دانشگاه آزاد اسلامی واح

چکیده:

این آزمایش به منظور بررسی اثرات افزودن نمک های صفراوی و مکمل آنزیمی در جیره های با سطوح مختلف چربی بر عملکرد در جوجه های گوشتی انجام گرفت. این آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی و به صورت آزمایش فاکتوریل ۲* ۲* ۳ به اجرا شد. فاکتورها شامل سه سطح( ۱،۲ و ۴) درصد چربی و دو سطح ( ۰ و ۳۵ / ۰) درصد صفرای (گاوی) و دو سطح ( ۰ و ۰۵ / ۰) درصد مکمل آنزیمی بودند. در این آزمایش از ۳۶۰قطعه جوجه یک روزه گوشتی از سویه راس ۳۰۸ مورد استفاده شد. نتایج این آزمایش نشان داد که خوراک مصرفی روزانه در دوره آغازین و رشد تحت تاثیر سطوح چربی، صفرا و آنزیم قرار نگرفت. اما کل دوره تحت تأثیر سطوح اصلی چربی، صفرا و آنزیم قرار گرفته و تیمار(چربی ۴%، باصفرا و باآنزیم) بالاترین مصرف خوراک را دارا بوده است. افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل در دوره رشد و کل دوره تحتتأثیر سطوح چربی، صفرا و آنزیم قرار نگرفتند. اما دوره آغازین تحت تاثیر سه سطوح قرار گرفته بود که تیمار(چربی ۴ درصد با صفرا و آنزیم )بیشترین افزایش وزن روزانه و بالاترین ضریب تبدیل غذایی را داشتند. به طور کلی نتیجه این تحقیق نشان داد که تیمار چربی ۴ درصد با صفرا و آنزیم عملکرد را در جوجه های گوشتی بهبود بخشید