سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

غلامرضا نوری – دانشگاه زنجان
حمید امانلو – دانشگاه زنجان
الهام عزیزآبادی – دانشگاه شیراز

چکیده:

برای مطالعه اثرات افزودن مواد معدنی کم مصرف با منبع آلی و اثرات مصرف آنها روی بروز لنگش و عملکرد دام ها تعداد ۹۳ راس گوساله نر هلشتاین با میانگین وزنی ۲۱ / ۲۵۰/۲۱ ± ۴ در قالب طرح کاملاً تصادفی مورد آزمایش قرار گرفتند گوسالهها به مدت ۴۲ روز با جیره های پایه یکسان و به صورت گروهی تغذیه شدند. گروه های مورد آزمایش عبارت بودند از: ۱) گروه شاهد، که ماده افزودنی دریافت نکردند و ۲) گروه دریافت کننده کمپلکس مواد معدنی کم مصرف. دام ها به مقدار ۷ گرم کمپلکس مواد معدنی کم مصرف به ازای هر راس در روز دریافت کردند. تجزیه و تحلیل آماری داده ها نشان داد که اثر تیمار آزمایشی روی ماده خشک مصرفی معنی دار ( ۰۱ / (P<0 ولی بر ضریب تبدیل خوراک غیر معنی دار ( ۲۱ / P<0 ) بود. یک گرایش به معنی داری در میانگین افزایش وزن روزانه ( ۱۱ / P<0 ) و افزایش وزن در کل دوره ( ۱۱ / P<0 ) در گروه آزمایشی مشاهده گردید. بروز لنگش در حد ۵۵ درصد در گروه آزمایشی کاهش یافت. در کل نتایج این آزمایش نشان داد که تغذیه کمپلکس آلی مواد معدنی کم مصرف می تواند نقش موثری در کاهش بروز لنگش و افزایش سود آوری در واحدهای پروار بندی داشته باشد