سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدحسام شاهرجبیان – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
علی سلیمانی – عضو هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد ا
سیدعطااله سیادت – استاد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز

چکیده:

به منظور بررسی اثر تراکم کاشت و نیتروژن بر عملکرد علوفه و دانه سورگوم علوفه ای رقم اسپیدفید در کشت دوم بعد از جو، آزمایشی درسال زراعی ۱۳۸۸ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان به صورت کرت های یک بار خورد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با ۴ تکرار اجرا گردید. کرت های اصلی شامل چهار تراکم به ترتیب به میزان ۲۵۰ ، ۳۰۰ ، ۳۵۰ و ۴۰۰هزار بوته در هکتار و چهار سطح نیتروژن به ترتیب به میزان ۰، ۸۰ ، ۱۶۰ و ۲۴۰ کیلوگرم در هکتار در کر تهای فرعی جای گرفتند . اثر تراکم گیاهی بر ارتفاع، تعداد برگ، قطر ساقه، طول پانیکول، عرض پانیکول و عملکرد دانه معن یدار شد. اثر نیتروژن بر ارتفاع، تعداد برگ، قطر ساقه، طول پانیکول، وزن هزار دانه و عملکرد دانه معنی دار شد. اثر متقابل میان تراکم و نیتروژن نیز بر ارتفاع، وزن هزار دانه و عملکرد دانه معنی دار شد. با توجه به اینکه بیشترین وزن هزار دانه و عملکرد دانه در تراکم ۲۵۰ هزار بوته در هکتار حاصل شده و همچنین بیشترین طول پانیکول، عرض پانیکول، تعداد دانه در پانیکول، وزن هزار دانه و عملکرد دانه در تیمار ۱۶۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار حاصل گشت، به نظر می رسد تراکم ۲۵۰ هزار بوته در هکتار و ۱۶۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار برای کاشت به منظور تولید دانه این واریته از سورگوم علوفه ای در منطقه مورد نظر مناسب باشد.