سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مصطفی اسد اله نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم دامی،
وحید رضایی پور – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر،
محمدعلی جعفری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر،
صادق کریم زاده – عضو هیئت علمی موسسه آموزش آلی رودکی تنکابن

چکیده:

این آزمایش به بررسی اثرات اسیدهای آلی (مکمل ارگاسیدس) باسطوح مختلف پروتئین خام جیره بر جمعیت میکروب ی دستگاه گوارش جوجه های گوشتی انجام گرفت. این آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی وبه صورت آزمایش فاکتوریل ۴×۲ به اجرا در آمد. فاکتورها شامل اسیدهایآلی در چهار سطح ( ۰ ، ۱/ ۰ ، ۱۵ / ۰ و ۲/ ۰) و پروتئین خام در دو سطح احتیاجات NRC و ۹۰ درصد NRC بودند. در این آزمایش ۲۴۰ قطعهجوجه یکروزه گوشتی از سویه تجاری راس ( ۳۰۸ ) در ۸ تیمار و ۳ تکرار مورد استفاده قرار گرفتند. بعد از پایان دوره پرورش، تعداد ۱ پرنده از هر تیمار انتخاب شده و جهت انجام آزمایشات کشت میکروبی کشتار شدند. نتایج نشان داد که ، اسیدهای آلی باعث کاهش جمعیت اشرش یاکلایدر مقایسه با تیمار شاهد می شود و کمترین تعداد متعلق به تیمار ۲/ ۰ درصد اسید آلی با سطح پروتئین خام احتیاجات NRC بوده است ولی معنی دار نشده است ( ۰۵ / P>0 )و از طرف دیگر جمعیت لاکتوباسیلها افزایش یافت و بشترین تعداد متعلق به تیمار ۱۵ / ۰ درصد اس ید آل ی با سطح پروتئین خام احتیاجات NRC بوده است ولی معنی دار نشده است( ۰۵ / .(P>0