سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مصطفی اسد اله نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم دامی،
وحید رضایی پور – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر،
محمدعلی جعفری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر،
صادق کریم زاده – عضو هیئت علمی موسسه آموزش آلی رودکی تنکابن

چکیده:

این آزمایش به بررسی اثرات اسیدهای آلی (مکمل ارگاسیدس) با سطوح مختلف پروتئین خام جیره بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی انجام گرفت. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی و به صورت آزمایش فاکتوریل ۴×۲ به اجرا در آمد. فاکتورها شامل اسیدهای آلی درچهار سطح ( ۰ ، ۱/ ۰ ، ۱۵ / ۰ و ۲/ ۰ ) و پروتئین خام در دو سطح احتیاجات NRC و ۹۰ درصد NRC بودند. در این آزمایش ۲۴۰ قطعه جوجهیکروزه گوشتی از سویه تجاری راس ( ۳۰۸ ) در ۸ تیمار و ۳ تکرار مورد استفاده قرار گرفتند. پارامتر های مورد اندازه گیری شامل افزایش وزن ،خوراک مصرفی و ضریب تبدیل غذایی بوده است. نتایج نشان داد که افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی در جوجه های تغذیه شده بااسید آلیبطور معنی داری بهبود یافت ( ۰۵ / P<0 ). بهترین ضریب تبدیل غذایی و افزایش وزن را تیمار ۲/ ۰ درصد اسید آلی و سطح پروتئین خام احتیاجاتNRC دارا بودند. مصرف خوراک تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار گرفت و افزایش یافت ( ۰۵ / P<0 ). به طور کلی نتیجه این تحقیق نشان دادکه می توان از سطح ۲/ ۰ درصد اسید آلی در جیره غذایی جوجه های گوشتی بکار برد.