سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی عبداللهی – گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
فرید شکاری – گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
اسماعیل زنگانی – گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
فاخر کردونی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اگرواکولوژی دانشگاه بیرجند

چکیده:

پرایمینگ یکی از روش های بهبود بذر است که می تواند موجب افزایش کارکرد بذر (جوانه زنی، سبز شدن) شود. این پژوهش به منظور بررسی اثر اسموپرایمینگ بر ویژگی جوانه زنی ارقام کلزا انجام گرفت. تیمارها شامل سه سطح پرایمینگ (شاهد، KH2PO4 و CaCl2 ) و ارقام کلزا ( ارقام RGS و Hyola 401 و Pacific ) بودند. نتایج نشان داد که پرایمینگ توانست بر مولفه های جوانه زنی موثر باشد. پرایمینگ با KH2PO4 موثر تر از CaCl2 در کاهش هدایت الکتریکی و افزایش درصد جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه، و وزن ریشه چه و ساقه چه بود. نتایج این تحقیق نشان می دهد که استفاده از KH2PO4 برای پرایمینگ بذور ارقام مختلف کلزا موجب افزایش جوانه زنی و رشد گیاهچه می شود.