سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

جعفر نوبخت – اعضاء هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
علی سیدپیران – دانش آموخته ی کارشناسی ارشد علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
سیدعلی پیش جنگ – اعضاء هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

چکیده:

این آزمایش جهت ارزیابی اثرات استفاده از پروبیوتیک، اسید آلی و مخلوط چند گیاه دارویی بر صفات کیفی تخم مرغ و فراسنجه های بیوشیمیایی و ایمنی خون مرغ های تخم گذار انجام گرفت. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با تعداد ۱۹۲ قطعه مرغ تخم گذار سویه ی های – لاین (w-36) از سن ۳۷ تا ۴۹ هفتگی در ۴ تیمار و ۴ تکرار و هر تکرار با ۱۲ قطعه مرغ تخم گذار شامل تیمار شاهد (بدون استفاده از پروبیوتیک، اسید آلی و مخلوط چند گیاه دارویی)، تیمار ۲) حاوی ۰/۰۰۵ درصد پروبیوتیک پروتکسین، تیمار ۳)حاوی ۰/۲ درصد اسید پروپیونیک و تیمار ۴ حاوی ۲ درصد (۰/۵ درصد از هر گیاه) از مخلوط گیاهان دارویی (آویشن، گزنه، پونه و کاکوتی) به مدت ۱۲ هفته انجام گردید. نتایج حاصله نشان داد که استفاده از پروبیوتیک، اسید آلی و مخلوط چند گیاه دارویی دارای اثرات معنی داری بر شاخص رنگ زرده تخم مرغ می باشد (p<0/05). بالاترین شاخص رنگ زرده(۴/۵) در گروه آزمایشی ۴ با کاربرد مخلوط گیاهان دارویی (آویشن، گزنه، پونه و کاکوتی) حاصل گردید. جیره های مختلف آزمایشی اثرات معنی داری بر فراسنجه های بیوشیمیایی و ایمنی خون نداشتند.