سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهراب نوبخت – دانش‌آموخته کارشناسی ارشد تغذیه دام و طیور
علی نوبخت – استادیار گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
مهدی مقدم – دانش‌آموخته کارشناسی ارشد تغذیه دام و طیور

چکیده:

این آزمایش به منظور بررسی اثرات استفاده از سطوح مختلف گیاه دارویی مرزه بر فراسنجه‌های بیوشیمیایی و ایمنی خون جوجه‌های گوشتی انجام گردید. در این آزمایش تعداد ۲۲۵ قطعه جوجه‌ی گوشتی سویه‌ی راس- ۳۰۸ در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۵ تیمار و ۳ تکرار (هر تکرار دارای ۱۵ قطعه جوجه) به مدت ۶ هفته مورد آزمایش قرار گرفتند. گروه‌های آزمایشی شامل :۱) شاهد (بدون استفاده از گیاه دارویی مرزه)، ۲) جیره‌ی غذایی حاوی ۵/۰ درصد مرزه، ۳) جیره‌ی غذایی حاوی ۱ در‌صد مرزه، ۴) جیره‌ی غذایی حاوی ۵/۱ درصد مرزه و ۵) جیره‌ی غذایی حاوی ۲ درصد مرزه بودند. نتایج نشان داد که استفاده از گیاه دارویی مرزه دارای اثرات معنی‌داری بر فراسنجه‌های بیوشیمیایی و ایمنی خون جوجه‌های گوشتی نمی‌باشد (۰۵/۰<P). بنابراین می‌توان نتیجه‌گیری کرد که استفاده از گیاه دارویی مرزه دارای اثرات مثبتی بر فراسنجه‌های بیوشیمیایی و ایمنی خون در جوجه‌های گوشتی نمی‌باشد