سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد نریمانی راد – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
علی نوبخت – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
حبیب اقدم شهریار – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

چکیده:

آزمایشی به منظور ارزیابی اثرات مخلوط های مختلف گیاهان دارویی کاکوتی، پونه و مرزه بر عملکرد وکیفیت لاشه ی جوجه های گوشتی انجام گرفت. تعداد ۲۴۰ قطعه جوجه ی گوشتی سویه ی راس- ۳۰۸ در طرح کاملاً تصادفی با ۴ تیمار و ۳ تکرار از سن ۱ تا ۴۲ روزگی با جیره هایآزمایشی تغذیه شدند. گروه های آزمایشی شامل ۱) شاهد (بدون استفاده از گیاهان دارویی ۲) حاوی ۱ درصد گیاه کاکوتی و ۵/ ۰ درصد از هرکدام از سایر گیاهان دارویی ۳) حاوی ۱ در صد گیاه پونه و ۵/ ۰ درصد از هر یک از سایر گیاهان دارویی و ۴) حاوی ۱ درصد گیاه مرزه و ۵/ ۰ درصد از هر یک از سایر گیاهان دارویی بودند. نتایج حاصله نشان داد که استفاده از مخلوط های مختلف گیاهان دارویی کاکوتی، پونه و مرزهاثرات معنی داری بر عملکرد، صفات لاشه جوجه های گوشتی دارد ( ۰۵ / p<0 ). بالاترین مقدار خوراک مصرفی ( ۵/ ۱۶۶ گرم ) در گروه حاوی ۱درصد گیاه کاکوتی و ۵/ ۰ درصد از سایر گیاهان دارویی بود، درحالی که بالاترین مقدار افزایش وزن روزانه ( ۹/ ۸۴ گرم)، بهترین ضریب تبدیلغذایی ( ۹۱ / ۱)، بالاترین درصد لاشه ( ۷۶ / ۷۰ )، کمترین درصد چربی محوطه ی بطنی ( ۳۴ / ۲)، کمترین درصد وزن دستگاه گوارش ( ۳۴ / ۶) در گروه آزمایشی ۳ (حاوی ۱ در صد گیاه پونه و ۵/ ۰ درصد از سایر گیاهان دارویی) بدست آمد. نتیجه گرفته شد که در جوجه های گوشتیاستفاده ۲ درصدی از مخلوط گیاهان دارویی فوق الذکر با ترکیب مانند گروه آزمایشی ۳ ( ۱در صد گیاه پونه و ۵/ ۰ درصد از هر یک از سایرگیاهان دارویی) سبب بهبود عملکرد، صفات لاشه جوجه می شود