سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهرزاد همایون کیا – کارشنا س ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی
علیرضا فانی – کارشنا س ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی
حبیب ظاهری خسروشاهی – کارشنا س ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی
سید مهدی مرسلی – کارشنا س ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی

چکیده:

در این بررسی ابتدا تعداد ۶۴۰ قطعه جوجه یک روزه گوشتی خریداری و در ۳۲ باکس در قالب آزمایش فاکتوریل ۲*۴ با طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار و در هر تکرار ۲۰ قطعه جوجه بطور تصادفی توزیع گردید . فاکتور اول شامل ضایعات لپه به دو صورت فر آوری شده و فر آوری نشده و فاکتور دوم سطوح استفاده از ضایعات لپه به نسبت های ( صفر ، ۵ ، ۱۰ و ۱۵ درصد) در خوراک طیور بود. جیره شاهد عاری از ضایعات در نظر گرفته شد. در مدت ۵۶ روز دوره پرورش وزن زنده، مقدار مصرف غذا ، ضریب تبدیل غذایی بطور هفتگی اندازه گیری گردید و داده ها در سه دوره ( ۲۱-۱ و ۴۲-۱ و ۵۶-۱ ) روزگی تفکیک شدند و در پایان تعداد ۴ قطعه از هر باکس بصورت تصادفی انتخاب و پس از توزین تجزیه لاشه شدند. نتایج نشان داد که ضایعات لپه اختلاف معنی داری در مقدار خوراک مصرفی ، رشد و ضریب تبدیل غذایی مشا هده نگردید اما اثر بلوک برای بعضی صفات معنی دار بود (۰/۰۵>P). همچنین اضافه کردن ضایعات مذکور اثر معنی داری برای صفات مربوط به تجزیه لاشه نداشت. بنابراین با اضافه کردن مقدار ضایعات لپه در جیره می توان هزینه خوراک مصرفی به ازای هر کیلوگرم افزایش وزن زنده را کاهش داد اما اثر آن از نظر آماری معنی دار نیست. بیشترین مقدار رشد در اوایل سن پرورش مربوط به تیمار ۲ با( ۵ درصد ضایعات) می باشد.