سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهرداد احمدی کمرپشتی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار، جویبار، ایران،
آرش عابدی – موسسه آموزش عالی روزبهان ساری، گروه برق، ساری، ایران،
تورج طیبی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت، موسسه آموزش عالی روزبهان، سار
محمد شاکر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت، موسسه آموزش عالی روزبهان، سار

چکیده:

گسترش تکنولوژی درزمینه انرژی باد به عنوان یکچالش مهم دربحث انرژی های تجدیدپذیر درآمده است استفاده ازانرژی باد برای تولید انرژی الکتریکی ازلحاظ کیفیت توان تولیدی درسطح پایینی قرار دارد نوسانات سرعت باد سبب ایجاد نوسان درتوان تحویلی مزرعه بادی به شبکه الکتریکی می شود بنابراین مطالعه و بررسی این سیستم ها ازنظر پایداری ولتاژ فرکانس و کیفیت توان یک زمینه مهم برای تحقیقات درحوزه انرژی های نو می باشد دراین مقاله به اثرات استفاده ازتوربین های بادی برکیفیت برق شبکه و بکارگیری SVC ، STATCOM جهت کنترل توربین های بادی پرداخته م یشود.