مقاله اثرات استرس مزمن چندگانه بر شاخص های مورفومتریک سلول های بتز در لایه هرمی داخلی قشر مغز موش صحرایی نر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی قم از صفحه ۱ تا ۶ منتشر شده است.
نام: اثرات استرس مزمن چندگانه بر شاخص های مورفومتریک سلول های بتز در لایه هرمی داخلی قشر مغز موش صحرایی نر
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرس
مقاله سلول های هرمیف
مقاله مغز
مقاله موش صحرایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صابرنیا طوفان
جناب آقای / سرکار خانم: رجایی فرزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: افزایش استرس در پی پیشرفت تکنولوژی، عامل بسیار مهمی در تهدید سلامت اعضای بدن نظیر دستگاه عصبی است. این مطالعه با هدف بررسی آثار استرس مزمن چندگانه بر تغییرات مورفومتریک سلول های بتز در قشر مغز موش صحرایی نر انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه تجربی، ۱۸ سر موش صحرایی نژاد ویستار به صورت تصادفی به دو گروه مساوی تقسیم شدند. حیوانات در گروه تحت استرس به مدت ۱۰ روز در معرض استرس های مختلف به صورت محرومیت غذایی، محرومیت آب، بی حرکتی در دمای۴oC، شنای اجباری و ایزوله شدن قرار گرفتند، درحالی که حیوانات گروه کنترل بدون هیچ اختلالی در قفس های خود نگهداری شدند. پس از مدت مورد نظر، حیوانات بیهوش و مغز آنها جدا شد. در ادامه، بعد از فیکساسیون، نمونه هایی از قشر فرونتال مغز برای مطالعه با میکروسکوپ نوری آماده گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تی صورت گرفت و سطح معنی داری (p<0.05) در نظر گرفته شد.
یافته ها: میانگین تعداد و اندازه سلول های بتز در گروه های تحت استرس، به طور معنی داری کمتر از گروه کنترل بود (۰٫۰۰۱) مشاهدات کیفی نیز آثار کروماتولیز اجسام نیسل، متراکم شدن هسته و کاهش استطاله های نورونی را نشان داد.
نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد استرس مزمن چندگانه با کاهش اندازه و تعداد سلول های بتز می تواند اثرات منفی بر قشر مغز موش صحرایی داشته باشد، با این وجود مطالعات بیشتری برای تایید نتایج فوق ضروری است.