مقاله اثرات استرس بی حرکتی حاد و مزمن بر سطح سرمی هورمون های T3 ،TSH و T4 در موش های صحرایی نر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۲ در مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز از صفحه ۷ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: اثرات استرس بی حرکتی حاد و مزمن بر سطح سرمی هورمون های T3 ،TSH و T4 در موش های صحرایی نر
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرس بی حرکتی حاد
مقاله استرس بی حرکتی مزمن
مقاله TSH ،T3 ،T4
مقاله رت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی رحیم
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: عسگری وحید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و اهداف: پژوهش های مختلف نشان می دهند که استرس اثرات مختلفی بر سیستم آندوکرینی بدن دارد. هدف از این مطالعه بررسی اثرات استرس بی حرکتی حاد و مزمن بر سطح سرمی هورمون های TSH، T3 و T4 در موش های صحرایی نر می باشد.
مواد و روش ها: طی این تحقیق تجربی – آزمایشگاهی، موش های نر نژاد ویستار به سه گروه ۱۰ سری شاهد، تحت استرس بی حر کتی حاد (روزانه ۸ ساعت بی حرکتی به مدت ۸ روز) و تحت استرس بی حرکتی مزمن (تحت بی حرکتی روزانه ۲ ساعت به مدت ۲۱ روز) تقسیم بندی شدند. بعد از پایان یافتن دوره برنامه اجرایی هر گروه، نمونه های خونی از طریق خونگیری از قلب جمع آوری شدند. بعد از تهیه سرم، سطح هورمون های TSH، T3 و T4 با استفاده از روش الکتروکمی لومینسانس مورد سنجش قرار گرفتند. در نهایت داده های حاصل با استفاده از آزمون آماری آنالیز واریانس، مورد مقایسه واقع شدند.
یافته ها: نتایج نشان دادند هورمون های TSH،  T3و T4 در موش های تحت استرس بی حرکتی حاد، افزایش معناداری یافتند ( به ترتیب P<0.01، P<0.001 و P<0.001). اما سطح این هورمون ها در موش های تحت استرس بی حرکتی مزمن، اختلاف معناداری با گروه شاهد نشان ندادند.
نتیجه گیری: استرس بی حرکتی حاد افزاینده سطح سرمی هورمون های TSH، T3 و T4 است. بر این مبنا، از دیدگاه پاتوفیزیولوژیک، تاثیر استرس بی حرکتی در افزایش هورمون های تیروئیدی و عوارض متعاقب آن قابل توجه است.