سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

میرحسن موسوی – استادیار، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تبریز
افشین آخوندزاده بستی – دانشیار، گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانش
علی میثاقی – استادیار، گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانش
تقی زهرایی صالحی – استاد، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران

چکیده:

در مطالعه حاضر اثر غلظت های مختلف توام اسانس آویشن شیرازی و نایسین ( ۰= و Z=0.005 ، N=0 و Z=0.015 ، N=0.25 و ، N=0.25 Z=0.005 و Z= 0.015 ، N=0.5 و Z=0.03 ، N=0.5 و Z=0.03 ، N=0.15 و N=0.5 ) درجه حرارت ( ۸ و ۲۵ درجه سانتیگراد ) و زماننگهداری ( تا ۲۱ روز ) بر روی رشد سالمونلا تیفی موریوم در سوپ جو تجارتی مورد بررسی قرار گرفت . رشد سالمونلا تیفی موریوم در ۸ درجهسانتیگراد بطور معنی دار تحت تاثیر غلظت های توام اسانس و نایسین قرار گرفت ( P ≤ ۰٫۰۵ ). عمل ممانعت کنندگی مواد مذکور در ۸ درجه سانتیگراد در غلظت های بالاتر از ۰۰۵ / ۰ در صد اسانس قوی بود طوریکه تعداد باکتری در روز دوم مطالعه در غلظت های توام ۰۱۵ / ۰ اسانس و ۵/ ۰ نایسین، ۰۳ / ۰ اسانس و ۲۵ / ۰ نایسین، ۰۳ / ۰ اسانس و ۵/ ۰ نایسین به کمتر از لگاریتم ۲ رسید . غلظت های مختلف توام اسانس و نایسین که در اینمطالعه مورد استفاده قرار گرفت در ۲۵ درجه سانتیگراد روی رشد باکتری مورد بررسی تاثیری نداشت و تعداد باکتری در روز اول مطالعه به بیشتر از لگاریتم ۶ رسید