سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

لقمان سلیمی – دانش آموخته ، گروه علوم باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
جمال حکمتی – دانش آموخته ، گروه علوم باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
موسی ارشد – استادیار ؛گروه علوم باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
عبدالرحمن رحیمی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد کردستان

چکیده:

این آزمایش به منظور مطالعه اثر غلظتهای مختلف اسانس ریحان، پونه و زنیان بر افزایش عمر نگهداری میوه انگوررقم سیاه سردشت پس از ۳۳ روز انبارداری در سردخانه به صورت طرح فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا شد. تیمارهای مورد استفاده در این آزمایش شامل: اسانس ریحان )با غلظتهای ۰۵۳ و ۵۳۳ پی پی ام(، اسانس پونه )با غلظتهای ۰۵۳ و ۵۳۳ پی پی ام( اسانس زنیان )با غلظتهای ۰۵۳ و ۵۳۳ پی پی ام( و آب مقطر بهعنوان شاهد بودند. پساز تجزیه و تحلیل های آماری ، تمامی تیمارها درصد پوسیدگی میوه و کاهش وزن، تغییرات PH ، سفتی میوه، میزان ویتامینC را نسبت به شاهد، بهتر حفظ نمودند . تیمار ریحان با غلظت ۵۳۳ پی پی ام، بهترین تیمار جهت کاهش پوسیدگی میوه و تیمار ریحان با غلظت ۰۵۳ پی پی ام بهترین تیمار جهت حفظ سفتی میوه و تیمار زنیان ۰۵۳ پی پی ام نیز بهترین تیمارجهت حفظ کاهش وزن و تغییرات PH بود، تیمار پونه با غلظت ۰۵۳ پی پی ام، نیز بعنوان بهترین تیمار جهت حفظ ویتامین C نتیجه گیری شد.