سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۲۹

نویسنده(ها):

حمزه صمدی میرکلائی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی
حسین صمدی میرکلائی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی
عباس بابائی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
علی رضا عسگری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

چکیده:

از هنگامی که مطالعات بر روی اخلاق کسب و کار و کارآفرینی شدت گرفتهاند همواره همپوشانی آنها واینکه تا چه اندازه مقولات اخلاقی در کارآفرینی تاثیر میگذارد مورد سوال محققان بوده است. در دههی اخیر اهمیت و رشد شاخهی کارآفرینی بهخصوص در دانشگاهها و مراکز علمی به شدت افزایش یافته است. بهموازات افزایش میزان اهمیت کارآفرینی شاخهی اخلاق کسب و کار نیز به شدت توسعه پیدا کرده است. علم مدیریت به دلیل ماهیت استراتژیک آن به تصمیم- گیری در حوزه انسانی نسبت به سایر علوم از اهمیت خاصی برخوردار است چراکه تصمیم در این حوزه میتواند بر اقشار مختلف جامعه و محیط و طبیعت تاثیر بگذارد. از هنگامی که مطالعات بر روی اخلاق کسب و کار و کار افرینی شدت گرفتهاند همواره همپوشانی آنها واینکه تا چهاندازه مقولات اخلاقی در کارآفرینی تاثیر میگذارد مورد سوال محققان بوده است. در این مقاله به تاثیر و اثرات اخلاق بر کارآفرینی و کسب و کار سازمانی پرداخته میشود