سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرین فرامرزوش – دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه گره گیاه پزشکی
یوبرت قوستا –
یونس کریم پور –
مهدی رزمی –

چکیده:

تغییر اقلیم ممکن است دارای اثراتی روی تمام موجودات زنده شامل گیاهان، حشرات و برهمکنش های میان آب و هوا، گیاه و گیاه خواران باشد نظر به اینکه آفات حشره ای بطور وسیعی موجودات متحمل و وفق پذیری هستند ممکن است نسبت به سایر گونه های حشرات کمتر به طورواضح و آشکار بواسطه ی تغییر اقلیم متاثر شوند تغییر در اقلیم ممکن است وقوع و تاثیر افات بومی را هم بطور مثبت و هم بطور منفی تغییر دهد این تغییرات می توانند شامل افزایش اهمیت گونه های گرمادوست و خشکی دوت و کاهش گونه های سرمادوست فراوانی گونه های مضر متعدد در ارتفاعات بالاتر کاهش شمار بسیاری از آفات به دلیل زمستانهای بدون سرما، رطوبت کم، شرایط نامساعد آب و هوایی، افزایش شمار دشمنان و اختلاف فنولوژیکی با گیاه میزبان باشند علاوه براین فیزیولوژی رفتار رشد و نمو و پراکنش گونه های حشارت ممکن است از تغییر اقلیم تاثر پذیرد.