سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جلیل اجلی – عضوهیئت علمی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد میا
علیرضا حسین پورسنبلی – دکتری تخصصی مدیریت دولتی

چکیده:

طرحهای توسعه منابع آب که با هدف تامین آب کافی و بکارگیری فنون جدید تولید و نوسازی جامعه طراحی می شوند علی القاعده روابط اقتصادی اجتماعی جدیدی را جانشین روابط سنتی پیشین می نمایند که این تغییر و تحول بالطبع اثرات متقابلی برهمدیگر خواهند داشت بنابراین شناخت و آگاهی از ویژگیهای اجتماعی و فرهنگی جوامع سنتی د رجریان دگرگونی و تحول این جوامع از اهمیت بسزایی برخوردا راست اگر برنامه های توسعه و دگرگونی این جوامع بردستاوردهای حاصل از شناخت ارزشها و انگیزه های مردم استوار نباشد از توفیق لازم برخوردار نخواهد بود. فهم مسائل پیچیده دگرگونی در زندگی اقتصادی و اجتماعی برای بهره برداران به همان اندازه ضرورت دارد که برای کارشناسان و سرمایه گذاران در بهره برداری بهینه از آب و خاک کشور حائز اهمیت است درک مسائل و مشکلات تسهیلات و مقاومت ها در برابر دگرگونی ها بدون مطالعات اجتماعی بعید و غیرممکن به نظر می رسد.