مقاله اثرات اجتماعی – اقتصادی به کارگیری دو نوع نظام آبیاری (سنتی و نوین) در جامعه کشاورزان، مطالعه موردی بخش کهک استان قم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در جغرافیا از صفحه ۲۰۷ تا ۲۲۷ منتشر شده است.
نام: اثرات اجتماعی – اقتصادی به کارگیری دو نوع نظام آبیاری (سنتی و نوین) در جامعه کشاورزان، مطالعه موردی بخش کهک استان قم
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آبیاری تحت فشار
مقاله آبیاری سنتی
مقاله تاثیرات اقتصادی و اجتماعی
مقاله توسعه کشاورزی
مقاله بخش کهک (استان قم)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برقی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: قنبری یوسف
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی رقیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توسعه فناوری های جدید آبیاری، یکی از راه حل های مهم برای تطابق با بحران آب به ویژه در خشکسالی اخیر است. در این راستا طی چند سال گذشته، کاریرد فناوری های فوق الذکر به منظور بهبود راندمان آب کشاورزی در ایران، توسعه یافته است. ایران در نواحی خشک و نیمه خشک قرار دارد. مطالعه دقیق خصوصیات نظام آبیاری در این نواحی و عوامل موثر برآن می تواند زیربنای مناسبی جهت برنامه ریزی های محلی و ناحیه ای فراهم آورد. این تحقیق با هدف مقایسه تاثیرات اقتصادی و اجتماعی به کارگیری دو نوع سیستم آبیاری سنتی و نوین در جامعه کشاورزان صورت گرفته است. نوع تحقیق کاربردی – توسعه ای و روش آن توصیفی – همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق کشاورزان استفاده کننده از شبکه های نوین آبیاری و کشاورزان سنتی در بخش کهک استان قم هستند. با استفاده از فرمول کوکران از تعداد ۱۷۴۳ خانوار کشاورز و وجود ۱۲۹خانوار اجراکننده روش های نوین، ۱۱۰ خانوار کشاورز سنتی نیز در حجم نمونه استفاده شدند. روایی پرسشنامه از طریق اعضای هیات علمی دانشگاه اصفهان و کارشناسان جهاد کشاورزی پس از چند مرحله اصلاح و بازنگری بدست آمد. پایایی ابزار پژوهش نیز با انجام آزمون مقدماتی از طریق تکمیل ۳۰ پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت و ضریب آلفای کرونباخ (a) برای بخش های مختلف ۸۹ محاسبه شد. نتایج حاصل ازپژوهش نشان می دهد ارتباط معناداری بین تاثیرات اقتصادی و اجتماعی با روش های سنتی و نوین آبیاری وجود دارد. میزان t در روش سنتی در زمینه تاثیر اقتصادی (۲٫۳۱۰-) ودر زمینه تاثیر اجتماعی (۲٫۵۴۳-) است. این میزان در روش نوین در زمینه تاثیرات اقتصادی و اجتماعی به ترتیب (۲٫۲۲۴-) و (۲٫۴۵۵-) می باشد، با توجه به منفی بودن میزان t، میزان میانگین تاثیرات اقتصادی و اجتماعی آبیاری نوین بیشتر از آبیاری سنتی است.