مقاله اثرات آپاپتوزی آلوئه امودین (Aloe-emodin) بررده سلولی MCF-7 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان از صفحه ۴۱ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: اثرات آپاپتوزی آلوئه امودین (Aloe-emodin) بررده سلولی MCF-7
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلوئه امودین (Aloe-emodin)
مقاله سرطان پستان
مقاله آپاپتوز
مقاله MCF-7

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی جواد
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: هخامنشی محمدسعید
جناب آقای / سرکار خانم: جلیلی علی
جناب آقای / سرکار خانم: خوشدل علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شیخ فتح الهی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: فخاری شهره
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی ذیجود سیدمصطفی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: در مطالعات متعددی به خواص بیولوژیکی آلوئه امودین شامل: خاصیت ضد ویروسی، ضد میکروبی و اثرات حفاظتی آن بر کبد اشاره شده است. اخیرا خواص ضدتوموری آلوئه امودین توجه بسیاری از محققین را به خود جلب کرده است. سرطان پستان شایع ترین بدخیمی زنان در سراسر دنیاست. به طوری که ۳۰% از کل سرطان ها و ۱۵% از مرگ های ناشی از سرطان در میان زنان، و کمتر از ۱% سرطان ها در مردان مربوط به آن است. هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثر ضد سرطانی آلوئه امودین بر سلول های سرطان پستان، MCF-7 بود.
مواد و روش ها: در این مطالعه آزمایشگاهی، سلول های سرطان پستان (MCF-7) در محیط کشت RPMI با ۱۰% سرم جنین گاوی کشت داده شدند. اثر سایتوتوکسیسیتی غلظت های ۵، ۱۰، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ میکرومول آلوئه امودین، بعد از ۲۴، ۴۸ و ۷۲ ساعت انکوبه کردن سلول های کشت داده شده، به وسیله آزمون MTT ارزیابی گردید. آنالیز آپاپتوز و بیان Fas (CD95) به وسیله دستگاه فلوسایتومتری با کیت انکسین- پروپیدیوم یدید (Annexin-PI) و کیت بیان فعالیت Fas (CD95)، طبق دستورالعمل کیت انجام گرفت.
یافته ها: با افزایش غلظت آلوئه امودین به صورت وابسته به دوز و زمان، توان زیستی سلول ها کاهش پیدا کرد. به طوری که بیشترین تاثیر آلوئه امودین مربوط به غلظت ۱۰۰ میکرو مول و در زمان ۷۲ ساعت پس از تیمار سلول ها بود. آپاپتوز القا شده و میزان بیان Fas نیز وابسته به دوز بودند. غلظت ۱۰۰ میکرومول از آلوئه امودین بیشترین درصد آپاپتوز و بیشترین میزان بیان فعالیت Fas را در سلول های MCF-7 نشان داد.
نتیجه گیری: یافته های مطالعه حاضر نشان داد که آلوئه امودین (Aloe-emodin) دارای خواص ضد سرطانی است که می تواند در درمان سرطان پستان موثر باشد. البته نیاز است تحقیقات بیشتر، به خصوص بررسی های درون تنی انجام گیرد.