سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سمانه اطمینان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
فرشاد کیانی – عضو هئیت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
فرهاد خرمالی – عضو هئیت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
هاشم حبشی – عضو هئیت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

خاکدانه سازی فرایندی مهم و موقت در بحث ساختمان خاک است که علاوه بر خصوصیات ذاتی خاک متاثر از کاربری و مدیریت اراضی بوده و پایداری آن بر ویژگی های مهم خاک مانند نفوذپذیری، فرسایش خاک و مقاومت خاک اثر قابل توجهی دارد. هدف از این تحقیق،بررسی نقش آهک و درصد رس خاک در تشکیل و پایداری خاکدان ههای خاک در کاربری جنگل می باشد. بدین منظور نمونه برداری از عمق ۰ تا ۲۰ سانتی متری به طور کاملا تصادفی انجام شد. میانگین وزنی قطر خاکدان هها و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک انداز هگیری شد. نتایج نشان داد همبستگی بالای بین میانگین وزنی قطر خاکدانه با آهک و درصد رس خاک وجود دارد