سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

چکیده:

اکوسیستمهای آبی از عناصر بسیار گوناگونی تشکیل شدهاند که در برابر مواد خارجی که به عمد یا غیرعمد به آنها واردمیشوند بسیار آسیبپذیر هستند. این حساسیت در مورد مناطق ساحلی اکوسیستمها، به ویژه دریاها، به دلیل عمق کم، تراکم وتنوع بالاتر موجودات زنده و در نهایت شدت بیشتر تاثیرپذیری، بیشتر مطرح میشود. غالب آلایندههایی که وارد اکوسیستمهای آبی میشوند، در نتیجه فعالیتهای انسانی میباشند. از جمله آلودگیها میتوان به آلودگیهای نفتی اشاره کرد که یکی از بزرگ -ترین مشکلات بشر امروز به شمار میآیند. معمولاً، انتقال و پخش لکه نفتی در محیطهای آبی به دلیل فرآیندهای شیمیایی،فیزیکی و زیستشناسی بوده که خود وابسته به خصوصیات نفت، خصوصیات هیدرودینامیک، هواشناسی و شرایط زیستمحیطی موجود است. وجود ذخائر نفت و گاز موجب شده که فعالیتهای حفاری، استخراج، پالایش، احداث تأسیسات نفتی، عملیاتبارگیری و حمل توسط سوپر تانکرها گسترش یافته و آلودگی رو به افزایش را به محیط زیست دریایی تحمیل نمایند؛ با توجه به اهمیت بالای اکوسیستمهای آبی در زمینههای مختلف اقتصادی، تفریحی، توسعه ملی و … در این مقاله سعی شده است که به توضیح در خصوص اثرات اکولوژیکی آلودگیهای نفتی، سنجندههای آشکارساز مواد نفتی و روشهای پاکسازی آلودگیهای ناشی از مواد نفتی بهویژه در محیطهای دریایی (که بیشتر در معرض آلودگی قرار دارند) پرداخته شود.