سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه صمدی – دانشجویان کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز دانشگاه محقق
زهرا لطفی آرپاچایی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم خاک

چکیده:

درمطالعه حاضر اثر آللوپاتی علفهای هرز خاکشیرایرانی Descurainia sophia ازمکCardaria draba و یونجه گل زردMelilotus officinalis برخصوصیات جوانه زنی درصدجوانه زنی سرعت جوانه زنی طول ریشه چه و طول ساقچه گیاه زراعی یونجه Medicago sativa درآزمایشگاهی بیوتکنولوژی دانشگاه محقق اردبیلی مورد بررسی قرارگرفت بدین منظور عصاره علفهای هرز مذکور با غلظت های ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰ درصد به عنوان تیمارهایآزمایشی و غلظت ۰ آب مقطر نیز به عنوان شاهد اعمال شدند این تیمارها با ۴ تکرار در قالب طرح کاملا تصادفی در ژرمیناتور به مدت یک هفته بررسی شد نتایج نشان دهنده تاثیر بازدارندگی صددرصد ازمک برجوانه زنی درتمامی غلظت ها بود درخاکشیر با افزایش غلظت عصاره تمامی صفات مورد بررسی کاهش نشان داد این کاهش در رشد ریشه چه بیشتر بود این نتایج عکس نتایج حاصل از یونجه گل زرد بود زیرا با افزایش غلظت عصاره تحریک جوانه زنی و افزایش طول ریشه چه و ساقچه ح اصل شد.