سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهرا جاوید – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
ساسان قاسمی – استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
احسان بیژن زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

چکیده:

به منظور بررسی اثرات آللوپاتی رقم های مختلف آفتابگردان تحقیقی با استفاده از ۹ رقم آفتابگردان به صورت آزمایشهای فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با ۳ تکرار در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان اجرا شد آزمایش با استفاده از ۴ غلظت ۰ ، ۲۵ و ۵۰ و ۱۰۰ درصد عصاره آبی گیاه چه های ۹ رقم آفتابگردان برعلف هرز تاج خروس انجام شد عصاره بخش های مختلف برگ ساقه و ریشه به تفکیک مورد بررسی قرارگرفت نتایج نشانداد عصاره برگ بازدارندگی بیشتری در مقایسه با عصاره ساقه و ریشه دارد افزایش غلظت عصاره ها باعث افزایش شدت بازدارندگی انها شد همچنین ارقام مگاسان و آرماویریسکی بیشتری بازدارندگی و ارقام های سن ۳۸ ، پومار و یوروفلور کمترین بازدارندگی را دارا بودند.