سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدحسین بیجه کشاورزی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه زابل
سیدمحسن موسوی نیک – عضو هیئت علمی دانشگاه زابل

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر عصاره آبی اندامهای هوایی درمنه خزری بر روی درصد و سرعت جوانهزنی، طول ریشهچه، ساقهچه، وزن تر و خشک گیاه گلرنگ آزمایشی در قالب طرحکاملا تصادفی با چهار تکرار در شرایط آزمایشگاهی در سال ۱۳۸۹ و در آزمایشگاه تحقیقات دانشگاه زابل انجام گردید. تیمارهای آزمایشی شامل شاهد، غلظتهای عصاره آبی اندام های هوایی درمنه خزری به میزانهای ۲۵ درصد، ۵۰ درصد، ۷۵ درصد و ۱۰۰ درصد بود. کلیه نتایج به وسیله نرم افزارSAS و بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمالی ۵% مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج آزمایش نشان داد که اثر غلظ – ت های مختلف عصاره اندامهای هوایی درمنه خزری بر درصد و سرعت جوانه- زنی، رشد طولی ریشهچه و ساقهچه گلرنگ معنیدار بوده و با افزایش غلظت عصاره کاهش در جوانهزنی و رشد گلرنگ مشاهده میشود. همچنین افزایش غلظت عصاره باعث کاهش وزن خشک و تر گلرنگ گردید