سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جعفر پوررضا – گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز
عبدالله بحرانی – گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز

چکیده:

اثر آللوپاتیک عصاره های آبی گندم (Triticum aestivum) و کلزا (Brasica napus) روی چند گیاه زراعی و هرز شامل برنج(Oryza sativa)، ذرت (Zea mayz)، آفتابگردان (Helianthus annuus)، تاج خروس (Amaranthus caudatus) و سوروف (Echinochloa crus galli) در یک مطالعه آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفتند. پیکره گیاهان مورد نظر به طور جداگانه در دمای ۶۰ درجه سانتی گراد خشک و آسیاب گردید. از پودر هر گیاه عصاره ای با غلظت مورد نظر تهیه و از آب ۲ بار تقطیر شده به عنوان شاهد استفاده شد. آزمایش به صورت طرح کاملاً تصادفی با ۳ تکرار صورت گرفت. نتایج نشان داد که عصاره های آبی بقایای گندم و کلزا اثر بازدارندگی معنی داری روی درصد جوانه زنی، طول ساقه چه و طول ریشه چه گیاهان زراعی و هرز داشتند. بر اساس نتایج بدست آمده، اثر بازدارندگی عصاره گندم و کلزا متناسب با غلظت عصاره ها بود و غلظت های بالاتر ( ۵۰ تا ۱۰۰ درصد) اثر بازدارندگی قوی تری داشتند. در حالیکه در چند مورد در غلظت های پایین تر ( ۱۰ تا ۲۵ درصد) عصاره ها اثر تحریک کنندگی روی جوانه زنی و رشد ریشه چه و ساقه چه داشتند. این مطالعه همچنین نشان داد که اثر بازدارندگی عصاره های گندم و کلزا روی طول ریشه چه بیشتر از طول ساقه چه بود. همچنین اثر بازدارندگی عصاره کلزا روی صفات بررسی شده بیشتر از عصاره گندم بوده و اثر آللوپتیک عصاره ها روی صفات بررسی شده در تاج خروس بیشتر از سوروف بوده است.