سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

صدیقه ناظوری خوراسگانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)، دانش آموخته کارشناسی ارش
حسین شریفی رنانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)، استادیار گروه اقتصاد
مرتضی صامتی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)، دانشیار گروه اقتصاد

چکیده:

با توجه به اهمیت سلامت محیط زیست و تأثیر همه جانبه ی آن بر روی زندگی بشر و از سوی دیگر جریان غیر پیشگیری آزاد سازی تجاری و به همراه داشتن منافع بسیار برای زندگی بشر و همچنین تأثیر چشمگیر قوانین و مقررات بر روی کیفیت محیط زیست در این تحقیق سعی بر آن شد تا تأثیر این عوامل، بر روی محیط زیست بررسی شود. آزاد سازی تجاری به طور کلی از طریق رشد اقتصادی، ایجاد مزیت نسبی و صرفه های ناشی از مقیاس بر روی محیط زیست تأثیر می گذارد. از سویی دیگر، به دنبال آزاد سازی تجاری، جابجایی سرمایه در سطح بین الملل تشدید می شود و بر اساس فرضیه پناهگاه آلایندگی، انتقال صنایع آلاینده از کشورهایی با سیاست های زیست محیطی شدید به سمت کشورهایی با سیاست های محیط زیستی ملایم، افزایش می یابد. در مطالعه حضر، به منظور ارزیابی تأثیر آزاد سازی تجاری و قوانین و مقررات زیست محیطی روی آلودگی محیط زیست در قالب فرضیه پناهگاه آلایندگی، بر اساس داده های ترکیبی و با استفاده از روش رگرسیون مبتنی بر داده های تابلویی و رهیافت اثرات تصادفی، برای ۱۱ کشور عضو منا طی دوره زمانی ۲۰۰۷-۱۹۸۵ تخمین زده شده است که از آزمون F لیمر برای انتخاب بین روش داده های تابلویی و داده های تلفیقی، از آزمون هاسمن برای انتخاب بین اثرات ثابت و تصادفی استفاده شده است و از آنجائی که مدل مورد نظر به صورت اثرات تصادفی است از آزمون ضریب لاگرانژ (LM) استفاده کرده ایم. نتایج تخمین مدل دلالت بر این دارد که افزایش آزاد سازی تجاری و تولید ناخالص داخلی در کشورهای عضو منا به افزایش انتشار دی اکسید کربن (شاخص آلودگی) و افزایش قوانین و مقررات به کاهش این شاخص منجر می شود. با توجه به اینکه این کشورها، کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته اند، این نتایج تأیید کننده منحنی زیست محیطی کوزنتس و فرضیه پناهگاه آلودگی و ارتباط این دو نظریه در این گروه از کشورها می باشد.