سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سید اسماعیل آقابابایی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
علیرضا دانشمند – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
عباس قنبری مالیدره – استادیار زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار
حمیدرضا مبصر – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

چکیده:

به منظور بررسی اثرات آرای کاشت بر عملکرد دانه برن ارقام طارم، آزمایشی در شهرستان بابل در سال ۱۳۸۹ بصورت کرتهای یکبار خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار انجام گردید. در این مطالعه، آرای کاشت بعنوان عامل فرعی با آرای کشتهای ۳۰*۳۰ و ۲۵*۲۵ و۲۰*۲۰ و ۱۵*۱۵ و ۱۰*۱۰ سانتیمتر مربع و ارقام برن بعنوان عامل اصلی شامل طارم محلی، طارم هاشمی و طارم دیلمانی بود. نتای نشان داد عملکرد دانه در ارقام برن و آرای کاشت تفاوت معنیداری نداشته است. عملکرد دانه ارقام طارم دیلمانی و طارم محلی به ترتیب با ۴۴۸ و ۴۲۵ گرم بر متر مربع بیشترین و کمترین بودند. علیرغم اینکه رقم طارم هاشمی دارای تعداد خوشه در متر مربع بیشتری بوده است. تعداد خوشه در متر مربع ارقام طارم هاشمی و طارم محلی به ترتیب با ۴۷۰ و ۳۳۲ خوشه بیشترین و کمترین بودند. بطورکلی میتوان دریافت که ارقام مورد آزمای واکن یکسانی به تیییرات آرای کاشت داشتند و با توجه به عملکرد دانه، بهترین آرای کاشت برای طارم دیلمانی ۱۰*۱۰ طارم محلی و۲۰*۲۰ طارم هاشمی ۳۰*۳۰ بوده است.