سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سعیده حاجی زاده – کارشناس ارشد زراعت و عضو باشگاه پژوهشگران جوان
علی حاجی محمدی – کارشناس اشد زراعت و عضو باشگاه پژوهشگران جوان
بابک ناخدا – عضو هیئت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی کرج
قاسم محمدی نزاد – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

پری بررسی واکنش شش نفر گندم نان به تنش شوری، جهت ارزیابی اثر شوری آب آبیاری و صفات زراعی و عملکرد در یک منطقه مزرعه ای در سال زراعی ۸۸-۸۹مورد آزمایش قرار گرفت . این مطالعه در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی پس تکرار کرد و مکان متفاوت از لحاظ میزان شوری اجرا شد. مکان اول (شاهد)، مزرعه مرکز ملی تحقیقات شوری آب در شهر یزد ( EC آب و خاک به ترتیب ۵/۳ و ۵/۴ ds/m) و مکان دوم (تنش شوری)، مزرعه تحقیقاتی میلشبار واقع در شهرستان اردکان ( EC آب و خاک به ترتیب ۲/۱۰ و ۹/۱۱ ds/m) بود. حکیمانه آزمایشی شامل سه تن گندم نان متحمل شدی (ماهوتی ، شعله‌ و بولانی ) و سه رقم حساس بشویید ( گاسپاد ، مغان -۳ و ارتا ) بودند. نتایج تجزیه واریانس مرکب نشان داد که سر شوری به همه صفات مورد مطالعه معنی‌دار بود و همچنین بین ژنوتیپها اختلاف معنی‌دار مشاهده شد. اثر متقابل مکان در زنوتیپ فقط در مورد عملکرد دانه بسیار معنی دار شد. مقایسه گروهی به آن حساس در برابر متحول در مورد وزن ۱۰۰۰ دانه، عملکرد دانه و بیولوژیک و شاخص برداشت بسیار معنی دار شد. پیش مقایسه میانگین صفات اندازه‌گیری شده و ارزیابی شاخص‌های تحمل به تنش، برتری رقم بولانی را نشان داد و حساس‌ترین رقم مغان -۳ شناخته شد . همچنین شاخص‌های STI ، MP ، GMP و HM هم‌بستگی مثبت و بسیار قوی‌تری را با عملکرد دانه در شرایط شاهد و شوری داشتند.