سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مسلم فتحی – کرج، پردیس منابع طبیعی و کشاورزی دانشگاه تهران
محمد افشارشاندیز –
یوسف دهقانی –

چکیده:

به منظور بررسی اثر آللوپاتیک عصاره اندام هوایی دو گونه لگوم شامل یونجه زراعیmedicago sativa و شبدر شیرین melilotous officinalis) بر جوانهزنی و رشد گیاهچه علفهرز تاجخروس (retroflexus amaranthus آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در شرایط آزمایشگاهی انجام شد. عصاره آبی اندام هوایی دو گونه لگوم با افزودن صفر (شاهد) ۱۰ ،۲۰ ۳۰ و ۴۰ گرم از پودر خشک شده هر گیاه در ۱۰۰۰ میلی لیتر آب مقطر تهیه شدند و سپس اثر غلظتهای مختلف عصاره بر درصد جوانهزنی، سرعت جوانهزنی، شاخص جوانهزنی و شاخص سرعت جوانهزنی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که عصاره آبی اندام هوایی یونجه و شبدر شیرین بر روی جوانهزنی و رشد علف هرز تاج خروس در غلظتهای پایین کاهش معنیداری نسبت به شاهد نشان داد و در غلظتهای بالای عصاره، جوانه زنی و رشد به صفر رسید.