سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ابوطالب جعفری – مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی گچساران، ایران

چکیده:

گیاهان دارویی میراثی منطقهای ولی با اهمیت جهانی هستند. واژه آللوپاتی نخستین بار توسط هانس مولیش ابداع شد. طبق تعریف هرفرآیندی که منجر به تولید متابولیتهای ثانویه(آللوکمیکالها)توسط گیاهان،میکروارگانیسمها، ویروسها،جلبکها وقارچها شود و توسعه سیستمهای بیولوژیکی کشاورزی را تحت تأثیر قرار دهد آللوپاتی نامیده میشود.اثرآللوپاتیک اسانس چهار گیاه دارویی(آویشن ،مرزه ،رزماری وبابونه) بر جوانه زنی بذرعلف هرز مرغ در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکراردر شهرستان سپیدان اجراشد.تیمارهای مورد آزمایش با پنج غلظت (صفر ۱۵۰و۳۰۰و۶۰۰و۹۰۰ میکرولیتر بر لیتر) بود.نتایج نشان داد کمترین درصد جوانه زنی وکوتاه ترین ریشه چه در اسانس آویشن دیده شدوکمترین طول ساقه چه در اسانس مرزه مشاهده گردید.جوانه زنی به طور کلی با افزایش غلظت کاهش پیدا کرد.هم چنین طول ساقه چه وریشه چه ووزن تر وخشک با افزایش غلظت کاهش پیدا کرد