سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ابوطالب جعفری – مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی گچساران

چکیده:

گیاهان دارویی منطقه ای ولی با اهمیت جهانی هستند واژه آللوپاتی نخستین بارتوسط هانس مولیش ابداع شد طبق تعریف هرفرایندی که منجر به تولید متابولیت های ثانویه آللوکمیکالها توسط گیاهان میکروارگانیسم ها ویروس ها جلبک ها و قارچ ها شود و توسعه سیستم های بیولوژیکی کشاورزی را تحت تاثیر قرار دهد آللوپاتی نامیده میشود اثرآللوپاتیک اسانس چهارگیاه دارویی اویشن مرزه رزماری و بابونه برجوانه زنی بذرجووحشی درقالب طرح کاملا تصادفی با چهارتکرار درشهرستان سپیدان اجرا شد تیمارهای مورد ازمایش با پنج غلظت ۱۵۰و۳۰وو۶۰۰و۹۰۰ میکرولیتر برلیتر بود نتایج نشان داد که کمترین درصد جوانه زنی و کوتاه ترین ریشه چه دراسانس آویشن دیده شد و کمترین طول ساقه چه دراسانس مرزه مشاهده گردید.