سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدعزیز آرمن – دانشیار دانشگاه شهیدچمران اهواز
سهیلا برزگر – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

دراین تحقیق به بررسی اثرآزادسازی تجاری برمصرف انرژی کشورهای درحالتوسعه شامل ایران پرداخته شدها ست برای انجام این تحقیق ازداده های اماری ۶۲کشوردرحال توسعه برحسب دردسترس بودن داده ها طی دوره زمانی ۲۰۱۰-۱۹۹۰ مبتنی برروش پانل پویا و گشتاورهای تعمیم یافته استفاده میشود یافته ها حاکی ازاثرمثبت آزادسازی تجاری برمصرف انرژی است.