سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شهلا مهدیه – دانشگاه اصفهان
سیدمجید قادریان –

چکیده:

آرسنیک بهعنوان یک شبه فلز سمی و سنگین آلوده کننده محیطی بسیارمهمی است که حتی در غلظت های پایین همخطرآفرین می باشد این عنصردرمتابولیسم گیاهان نقش قابل توجهی ندارد و تجمع آن درگیاهان رشد و نمو آنها را محدود ساخته و خطری جدی برسلامتی انسان و سایر موجودات محسوب میشود دراین تحقیق اثرغلظت های مختلف ارسنیک برگندم Triticum aestivum L. رقم دیم مورد آزمایش قرارگرفت درصد جوانه زنی طول ریشه و ساقه و وزن خشک گیاه درحالت کنترل و هریک از تیمارها بررسی گردید.