سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه ابراهیمی میمند – کارشناس ارشد خاکشناسی
احمدرضا لندی – استادیار دانشگاه شهیدچمران اهواز
عبدالرحمن برزگر – دانشیار دانشگاه شهیدچمران اهواز
علی زین الدینی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات آب و خاک کرمان

چکیده:

شورشدن خاک فرآیندی است که دراثر عوامل طبیعی یا فعالیت انسان ایجاد می گردد و درنتیجه آن املاح درخاک تجمع پیدا کرده و رشد گیاه را دچار مشکل می سازند پسته یکی از محصولات باغبانی موفق در شرایط خشک دراستان کرمان بحساب می آید که درختان آن معمولا دراراضی شور کشت شده و با آب نسبتا شور آبیاری میشوند این مطالعه جهت بررسی اثر آبیاری با اب شور برشورشدن خاک و نحوه تشکیل و تکامل افق ها صورت گرفت با توجه به عکسهای هوایی منطقه ۳ واحد فیزیوگرافی درمنطقه مورد مطالعه مشخص شد و درهر واحد فیزیوگرافی ۳ پروفیل دراراضی تحتکشت با سنوات کشت متفاوت و یک پروفیل دراراضی بکر ان واحد حفر گردید نمونه های خاک از لایه های مختلف پروفیلهای مورد مطالعه برداشته و آزمایشات لازم برروی آنها انجام گرفت نتایج حاصله حاکی از آن است که درهر سه واحد فیزیوگرافی نوع نمک آب آبیاری و خاک منطقه یکسان میباشدهمچنین درتمامی واحدها میزان هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک نشان میدهد که آبیاری سبب کاهش شوری دراین مناطق شده است و شوری اراضی تحت آبیاری نسبت به اراضی بایر به مقدار قابل توجهی کاهش یافته است.