سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اسماعیل مردوخی – دانشجوی کارشناسی ارشدآبیاری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران، گرگا
حسین شریفان – استادیاردانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران , گرگان، میدان بسیج، گروه م

چکیده:

کشاورزی با آب دریا به مفهوم پرورشمحصولات کشاورزی مقاوم دربرابرنمکزمین بااستفاده ازآب پمپ شده ازدریابرای آبیاری است.براین اساس تحقیقی درگلخانه دانشگاه علوم کشاورزی گرگان برروی جوانه زنی بذرپنبه باآب دریادرقالب طرح فاکتوریل درپایه طرح کاملاتصادفی انجام شدهدف ازانجام این تحقیق ارزیابی جوانه زنی پنبه دربرابرشوری بود .دراین تحقیق ۱۳۲ گلدان درقالب ۳ماده آزمایشی : خاک، خاک – پرلیت وپرلیت (هرماده آزمایشی شامل ۴۴ گلدان با ۱۱ تیمارو ۴تکراربود) ارزیابی شد .تیمارها شامل :آبیاری باآب معمولی به عنوان شاهد, اختلاط ۱۰ ، ۲۰، ۳۰ ، ۴۰ ، ۵۰ ، ۶۰ ، ۷۰ ، ۸۰، ۹۰ ، ۱۰۰ درصدآب دریاباآب معمولی بودپارامترهایی که دراین تحقیق محاسبه شدعبارت بوداز :درصدجوانهزنی,سرعت جوانه زنی وجوانه زنی تجمعی بود.آنالیزهای آماری با نرمافزار SAS نسخه ۹٫۱ انجام شد و نتایج نشان داد که با افزایش درصد اختلاط آب دریا درصد جوانهزنی (به جزء ده درصد) کاهش مییابد که اختلاف جوانهزنی تیمار شاهد با تیمار صددرصد ۸۷ درصد بود. همچنین اختلاف معنیداری از لحاظ درصد جوانهزنی بین تیمارها در سطح احتمال ۱ درصد وجود داشت.