سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

علی کارشناسان –
مریم بهزادی فر –

چکیده:

با توجه به شرایط موجود برای کمک به رشد اقتصادی ، ارتباط بین استفاده بیش تر از انرژی در جهت افزایش فرآیند تولید در کشور این ضرورت را ایجاب می کند که با رشد روز افزون گازهای گلخانه ای مواجه باشیم. اثرات مخرب افزایش بی رویه گازهای گلخانه ی در محیط زیست سبب می شود که توجه خاصی به این مسئله معطوف گردد. در این مقاله سعی بر آن است که با استفاده از تکانه های رشد اقتصادی به تائید یا رد منحنی زیست محیطی کوزنتس در ایران طی سال های ۱۹۶۰ تا ۲۰۰۹ پرداخته شود. با در نظر گرفتن تکانه های مثبت رشد اقتصادی بعنوان نماینده منحنی زیست محیطی کوزنتس، به بررسی ارتباط بین انتشار گازCO2 و تکانه ی مثبت تولید ناخالص داخلی سرانه، مصرف انرژی سوخت های فسیلی و تولید ناخالص داخلی سرانه پرداخته شده است. نتایج برآورد مدل GMMحاکی از آن است که ارتباط معناداری بین متغیر وابسته با سایر متغیرها وجود دارد. هم چنین علامت بین انتشار گازCO2 و مصرف انرژی فسیلی و تولید ناخالص داخلی واقعی، مثبت و حاکی ار ارتباط مسقیم بین این متغیرها می باشد. علامت منفی بین انتشار گازCO2 و تکانه های مثبت رشد اقتصادی بیانگر سیمای u شکل معکوس منحنی زیست محیطی کوزنتس می باشد که بیانگر تائید منحنی زیست محیطی کوزنتس در ایران می باشد.