سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زهرا مهدی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران –محیط زیست ، دانشکده عمران دانشگاه صنعت
حسن امینی راد – عضو هیات علمی گروه عمران- محیط زیست ، دانشکده عمران دانشگاه صنعتی نوش
مفید گرجی – عضو هیات علمی گروه مکانیک ، دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی ب

چکیده:

گیاه پالایی با استفاده از مهندسی گیاهان سبز شامل گونه های علفی و چوبی برای برداشت مواد آلاینده از آب و خاک یا کاهش خطرات آلاینده های محیط زیست به کار برده می شود.هدف این مطالعه بررسی امکان گیاه پالایی خاک با استفاده از گیاه جو با افزودن اتیل دی آمین تترا استیک اسید ۱EDTAبود. این آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با دو سطح عنصر سرب ( ۵۰ و ۲۰۰ میلی گرم در کیلوگرم خاک) و اتیل دی آمین تترا استیک اسید با سه سطح(۰و۱/۵و۳میلی گرم در کیلوگرم خاک)و گیاه جو و در آزمایشگاه دانشگاه صنعتی بابل انجام شد و با دو مرحله کشت و سه تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که در غلظت ۵۰ میلی گرم در کیلوگرم خاک، سرب و سطح ۳ میلی مول در کیلوگرم خاک، اتیل دی آمین تترا استیک اسید بهترین انباشت سرب در اندام هوایی گیاه جو رخ داد و بالاترین نرخ حذف ۷۴ درصد مشاهده شدکه ۳/۷برابر شاهد بود که به تفکیک ۲۹ میلی گرم در کیلوگرم ،سرب در اندام هوایی جو و ۸ میلی گرم در کیلوگرم ، سرب در ریشه جوانباشته شد. نتایج نشان داد افزایش اتیل دی آمین تترا استیک اسید به ۴ و ۵ میلی مول در کیلوگرم خاک، اثری بر افزایش میزان جذب نداشت.