سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا صدیقیان کاشانی – دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس
علی اکبر آقاکوچک –

چکیده:

عملکرد لرزه ای قاب های صلبخمشی متأثر از رفتار گره اتصال تیر به ستون می باشد. از طرفی در ایران قاب های خمشی با ستون قوطی شکل استفاده زیاد و روز افزونی دارند. بنابراین برای عمکرد مناسب لرزه ای آن ها، باید به بررسی و ارائه اتصال مناسب پرداخت. پژوهشحاضر یک هندسه جدید اتصال تیر به ستون قوطی شکل با ویژگی های رفتاری مناسب با عنوان اتصال یقه ای ارائه می دهد. این هندسه اتصال به گونه ای جزئیات بندی شده است که نیازی به استفاده از ورق پیوستگی در داخل ستون نمی باشد. بنابراین در هندسه اتصال پیشنهادی، مشکلات و هزینه مربوط به اجرای ورق پیوستگی داخلی برطرف می شود. برای بررسی عملکرد لرزه ای از مدلسازی و تحلیل غیر خطی اجزای محدود استفاده شده و زیرسازه صلیبی شکل از اتصال تحت بارگذاری یکنوا و چرخه ای بررسی می شود. در این تحلیل ها، کرنشمعادل پلاستیکبه عنوان معیاری برای آغاز شکست در اتصال، محاسبه و کنترل می شود. نتایج نشان می دهد، اتصال پیشنهادی از صلبیت و مقاومت کافی برخوردار بوده و قابلیت تحمل بارگذاری چرخه ای تا بیشاز تغییر مکان نسبی طبقه ۴% رادیان را بدون افتقابل ملاحظه مقاومتو رخداد شکستترد، دارد