سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنگره بین المللی پایداری درمعماری و شهرسازی – شهر مصدر

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

شادی آیین – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان، گروه معماری

چکیده:

علل گوناگونی قومی- فرهنگی را باید در ماهیت انسان و زمینه های تاریخی و اجتماعی هر منطقه بررسی نمود. عدم انسجام و ارتباط مثبت میان خرده فرهنگ ها و احساس برتری و ناسازگاری می تواند منشاء بروز عوامل گسیختگی فرهنگی، همبستگی و انسجام جمعی شده که در همه زمینه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی جامعه تأثیر منفی داشته و هر گونه حرکتی را در جهت پیشرفت و پایداری جامعه در شهر و در مقیاس بزگتر کشور و جهان با مشکل مواجه خواهد ساخت. در این مقاله سعی شده با بررسی عناصر فرهنگی و اجتماعی یک جامعه و ایجاد همبستگی و انسجام جمعی میان خرده فرهنگ ها، پایداری اجتماعی و فرهنگی شهر آینده را که از عوامل اصلی پایداری می باشد، متضمن شد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی می باشد و نتایج این بررسی نشان می دهد تعریف فضاهایی طراحی شده بر اساس رفتارهای اجتماعی که افراد را در تعامل مثبت با یکدیگر قرار می دهد و ایجاد انگیزه در آنها جهت استفاده از این فضاها می تواند در جهت دستیابی به شهری پایدار مؤثر باشد.